EKOBUD

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Get Adobe Flash player

Firma "EKOBUD" oferuje:

Roboty inżynieryjne:

- niwelacja terenów pod budownictwo ogólne i przemysłowe
- uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociągi, elektryka itp.
- wykonywanie placów i chodników o nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej
- remonty istniejących nawierzchni jezdni i chodników

Roboty hydrotechniczne i melioracyjne:

- jazy, zastawki, przepusty, zbiorniki retencyjne
- odwodnienia, nawodnienia rowami, drenowanie
- regulacja rzek i potoków

Gospodarka odpadami:

- składowiska odpadów komunalnych
- transport, zagospodarowanie odpadów kopalnianych i elektrownianych
- rekultywacja terenów zdegradowanych działaniem przemysłu górniczego i hutniczego
- utylizacja i odzysk odpadów w instalacjach oraz poza instalacjami i urządzeniami

Roboty związane z zalesieniem i zagospodarowaniem terenów zielonych

Dostawa kruszyw do robót inżynieryjnych

Dostawa sprzętu i urządzeń do prac w kopalniach

 

Firma "EKOBUD" gwarantuje:

- Fachowość - dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej posiadającej uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wieloletniemu doświadczeniu w realizacji obiektów inżynieryjnych.

- Terminowość - realizacji powierzonych zadań z uwzględnieniem uwarunkowań oraz życzeń zleceniodawcy.

- Usługi transportowe samochodami ciężarowymi.

- Wynajem sprzętu ciężkiego.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.